دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا
گروه علوم پایه و دروس عمومی
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1آرش امراییاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2زیبا بتوندیمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3حسین پاشا زانوسیمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4داور رضایی منشاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
5سهیل سعیدیانمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
6حامد صافیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
7افتخار محمدیمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
8ساسان واشنگ مربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه مدیریت حمل ونقل دریایی
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1كسری پوركرمانیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2دامون رزمجوییمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3ابراهیم نوشادیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4همایون یوسفیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه مدیریت اقتصاد و بیمه دریائی
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1فاطمه حسین پوراستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2سیدناصر سعیدیاستاد یار
تلفن محل کار : 061-53536454
مشاهده صفحه
3حمید رضا عبداللهیاناستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4ابراهیم قاسمی ورنامخواستیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
5محمد امین كوه براستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
6سحر معتمدیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه مدیریت بازرگانی دریا
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1اصغر رشنودیمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2امیر میلاد شمسمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3مجتبی عباسپورمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4همایون یوسفیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه معارف اسلامی
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1مهدی امانت بهبهانیمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی
گروه زیست شناسی دریا
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1بیتا ارچنگیدانشیار
تلفن محل کار : 06324231277
مشاهده صفحه
2فائده امینیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3هدا خالدیمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4عبدالمجید دورقیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
5بابك دوست شناساستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
6حسین ذوالقرنیناستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
7محمد تقی رونقاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
8اسحاق زمانیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
9محمد علی سالاری علی آبادیاستاد یار
تلفن محل کار : 06153533322
مشاهده صفحه
10نسرین سخائیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
11نگین سلاماتاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
12احمد سواریاستاد
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
13سلماز شیرعلیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
14علیرضا صفاهیهاستاد یار
تلفن محل کار : 53533322
مشاهده صفحه
15رحیم عبدیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
16سید صدرالدین قائم مقامیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
17سهیلا مطرودیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
18عبدالعلی موحدی نیا دانشیار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
19سیدمحمدباقر نبویاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه شیمی دریا
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1فواد بوعذاراستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2كمال غانمیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3مهدی فلاح مهرجردیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4آرش لركیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
5یداله نیك پور قنواتیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه فیزیك دریا
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1امیر اشتری لركیاستاد یار
تلفن محل کار : 06153533322
مشاهده صفحه
2ابوالفضل دلبریاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3مسعود صدری نسبدانشیار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4محمد فیاض محمدی استاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
5محمدعلی نجارپورفروشانیمربی
تلفن محل کار : 06324233322
مشاهده صفحه
ژنتیک
زیست فناوری دریا
دانشكده منابع طبیعی دریا
گروه شیلات
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1سید مهدی حسینیمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2مهسا حقیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3آی ناز خدانظریاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4محمد خسروی زادهاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
5محمد ذاكریدانشیار
تلفن محل کار : 0632- 4233626
مشاهده صفحه
6ابراهیم رجب زاده قطرمیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
7نسیم زنگوئیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
8امیر پرویز سلاطیاستاد یار
تلفن محل کار : 06153534725
مشاهده صفحه
9پریتا كوچنین دانشیار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
10سعید كیوان شكوه دانشیار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
11حمید محمدی آذرماستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
12سید محمد موسویدانشیار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
13وحید یاوریدانشیار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه محیط زیست
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1سیدحسین خزاعیمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2اولیا قلیی خلیلی پوراستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3علی دادالهی سهراباستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4حسین محمد عسگریاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
زمین شناسی
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1حكیمه امانی پوراستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2صدیقه بطالبلوئیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3هیوا علمی زادهاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4مهدی مومی پوراستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
دانشكده مهندسی دریا
گروه دریا نوردی
گروه سازه های دریایی
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1مرتضی بختیاریاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2مهدی بهداروندی عسكر استاد یار
تلفن محل کار : 986324234412
مشاهده صفحه
3حسین بهرامیاستاد یار
تلفن محل کار : 06324234412
مشاهده صفحه
4نیما شهنی كرم زادهاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
5محمد یوسفی كیامربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه كشتی سازی
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1نسیم آل علیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2مصطفی جعفرزادهمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3احمد حاجیونداستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4اعتماد الدین رابعی غلامیمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
5حسام الدین روانبخشمربی
تلفن محل کار : 4234413
مشاهده صفحه
6رضا شمسیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
7مسیح مرمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
8مهران منصوریاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه الكترونیك و مخایرات دریایی
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1محمد اسماعیل دوستاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
2سوسن افروزمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
3وحید زارعیمربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
4هادی مهدی پوراستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
5محمد یوسفی كیامربی
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه ریاضی
ردیفهیئت علمیمرتبه علمیاطلاعات تماسرزومه شخصی
1عامر كعبیاستاد یار
تلفن محل کار :
مشاهده صفحه
گروه مهندسی عمران
واحد پردیس دانشگاهی
زیست شناسی دریا
روانشناسی
حمل و نقل دریا
زیست فناوری
شیمی دریا
علوم اقتصادی
علوم پایه
مهندسی دریا
علوم تربیتی
علوم کاربردی و ریاضیات
شیلات
مدیریت
زمین شناسی
فیزیک دریا
عمومی