همایون یوسفی
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه مدیریت بازرگانی دریا
محل تولد: آذربایجان شرقی - اسكو
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی قطعی
تاریخ استخدام: 1351/01/02
پایه: 13

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: