سید محمد موسوی
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه شیلات
محل تولد: خراسان رضوی - مشهد
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1388/03/16
پایه: 12

تخصص: بهداشت و بیماری های آبزیان
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: