اسحاق زمانی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: چهارمحال و بختیاری - بروجن
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1385/01/01
پایه: 9

تخصص: میکروبیولوژی
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: