سید مهدی حسینی
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه شیلات
محل تولد: مازندران - چالوس
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1383/01/01
پایه: 7

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: