اصغر رشنودی
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه مدیریت بازرگانی دریا
محل تولد: لرستان - خرم آباد
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1390/01/01
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: