داور رضایی منش
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه علوم پایه و دروس عمومی
محل تولد: ایلام - دره شهر
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1386/01/01
پایه: 3

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: