فائده امینی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: خوزستان - خرمشهر
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی قطعی
تاریخ استخدام: 1373/01/20
پایه: 13

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: