امیر اشتری لركی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه فیزیك دریا
محل تولد: تهران - تهران
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی قطعی
تاریخ استخدام: 1379/01/01
پایه: 16

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار: 06153533322
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: