مجتبی عباسپور
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه مدیریت بازرگانی دریا
محل تولد: خراسان رضوی - مشهد
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1392/07/08
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: