زیبا بتوندی
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه علوم پایه و دروس عمومی
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: رسمی قطعی
تاریخ استخدام: 1387/07/13
پایه: 2

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: