علی دادالهی سهراب
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه محیط زیست
محل تولد: كرمان - شهر بابك
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1384/01/01
پایه: 11

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: