محمد علی سالاری علی آبادی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: كرمان - بافت
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1385/01/01
پایه: 12

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار: 06153533322
آدرس محل کار: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - دانشكده علوم دریایی و اقیانوسی - گروه آموزشی بیولوژی دریا
پست الکترونیک:
وب سایت: