سیدناصر سعیدی
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه مدیریت اقتصاد و بیمه دریائی
محل تولد: خوزستان - آبادان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1386/01/01
پایه: 3

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار: 061-53536454
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: