مرتضی بختیاری
دانشكده مهندسی دریا گروه سازه های دریایی
محل تولد: لرستان - خرم آباد
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1391/06/25
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: