سوسن افروز
دانشكده مهندسی دریا گروه الكترونیك و مخایرات دریایی
محل تولد: بصره - بصره
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1397/11/01
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: