عبدالعلی موحدی نیا
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: مازندران - آمل
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1388/07/01
پایه: 9

تخصص: اكوفیزیولوژی و بافت شناسی آبزیان
علایق: زیست شناسی دریا - فیزیولوژی - بافت شناسی

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: