سیدحسین خزاعی
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه محیط زیست
محل تولد: خوزستان - خرمشهر
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1387/01/01
پایه: 3

تخصص: آلودگی های محیط زیست
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: