هدا خالدی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: خوزستان - خرمشهر
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1384/01/01
پایه: 3

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: