محمدعلی نجارپورفروشانی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه فیزیك دریا
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1361/01/01
پایه: 26

تخصص: فیزیك دریا
علایق: دینامیك اقیانوسها - تئوری امواج -جذب انرژی امواج - دینامیك سیالات ژئوفیزیكی

تلفن محل کار: 06324233322
آدرس محل کار: دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر - گروه فیزیك دریا
پست الکترونیک:
وب سایت: