ابراهیم رجب زاده قطرمی
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه شیلات
محل تولد: خوزستان - دزفول
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1380/01/01
پایه: 22

تخصص: بیوتكنولوژی
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار: خرمشهر دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر- دانشكده منابع طبیعی دریا
پست الکترونیک:
وب سایت: