مهران منصوری
دانشكده مهندسی دریا گروه كشتی سازی
محل تولد: كرمانشاه - اسلام آباد غرب
مرتبه علمی:
وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام:
پایه:

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: