احمد حاجیوند
دانشكده مهندسی دریا گروه كشتی سازی
محل تولد: لرستان - دورود
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1395/01/01
پایه: 1

تخصص: هیدرومکانیک
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: