امیر پرویز سلاطی
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه شیلات
محل تولد: لرستان - خرم آباد
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1388/01/01
پایه: 1

تخصص: فیزیولوژی
علایق:

تلفن محل کار: 06153534725
آدرس محل کار: گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا
پست الکترونیک:
وب سایت: