یداله نیك پور قنواتی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه شیمی دریا
محل تولد: خوزستان - آبادان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1381/01/01
پایه: 3

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: