حمید محمدی آذرم
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه شیلات
محل تولد: همدان - همدان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1391/06/25
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: