حمید رضا عبداللهیان
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه مدیریت اقتصاد و بیمه دریائی
محل تولد: خوزستان - آبادان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1389/02/04
پایه: 13

تخصص: اقتصاد بین الملل
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: