عبدالمجید دورقی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: خوزستان - شوشتر
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1357/01/01
پایه: 29

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: