هیوا علمی زاده
دانشكده منابع طبیعی دریا زمین شناسی
محل تولد: كردستان - مریوان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1390/01/01
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: