همایون یوسفی
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه مدیریت حمل ونقل دریایی
محل تولد: خوزستان - آبادان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1370/01/01
پایه: 26

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: