حسین بهرامی
دانشكده مهندسی دریا گروه سازه های دریایی
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1389/01/15
پایه: 1

تخصص: هيدروليك، انتقال رسوب
علایق:

تلفن محل کار: 06324234412
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: