مهدی بهداروندی عسكر
دانشكده مهندسی دریا گروه سازه های دریایی
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1391/06/25
پایه: 2

تخصص: هیدرولیک و مهندسی رودخانه و سواحل و سازه های آبی
علایق:

تلفن محل کار: 986324234412
آدرس محل کار: خوزستان- خرمشهر بلوار علی بن ابیطالب (ع) روبروی کوی بهروز دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشکده
پست الکترونیک:
وب سایت: