بیتا ارچنگی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: اصفهان - اصفهان
مرتبه علمی: دانشیار
وضعیت استخدامی: رسمی قطعی
تاریخ استخدام: 1388/04/02
پایه: 2

تخصص: اكولوژی مولكولی آبزیان
علایق: اكولوژی مولكولی - ژنتیك در شیلات و آبزی پروری- بیوتكنولوژی دریا - اكولوژی دریا

تلفن محل کار: 06324231277
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: