مهدی فلاح مهرجردی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه شیمی دریا
محل تولد: یزد - میبد
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1387/12/03
پایه: 9

تخصص: شيمي آلي
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: