نیما شهنی كرم زاده
دانشكده مهندسی دریا گروه سازه های دریایی
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1385/01/01
پایه: 8

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: