اولیا قلیی خلیلی پور
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه محیط زیست
محل تولد: گلستان - گنبد كاووس
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1383/01/01
پایه: 7

تخصص: محیط زیست
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: