علیرضا صفاهیه
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه زیست شناسی دریا
محل تولد: اصفهان - اصفهان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1375/01/01
پایه: 20

تخصص: اكوتوكسیكولوژی
علایق:

تلفن محل کار: 53533322
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: