حامد صافی
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه علوم پایه و دروس عمومی
محل تولد: اصفهان - فلاورجان
مرتبه علمی:
وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام:
پایه:

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده مدیریت و اقتصاد
پست الکترونیک:
وب سایت: