سحر معتمدی
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه مدیریت اقتصاد و بیمه دریائی
محل تولد: اصفهان - اصفهان
مرتبه علمی:
وضعیت استخدامی:
تاریخ استخدام:
پایه:

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: