محمد اسماعیل دوست
دانشكده مهندسی دریا گروه الكترونیك و مخایرات دریایی
محل تولد: گیلان - لاهیجان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1391/06/25
پایه: 5

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: