وحید زارعی
دانشكده مهندسی دریا گروه الكترونیك و مخایرات دریایی
محل تولد: فارس - سپیدان
مرتبه علمی: مربی
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1392/01/01
پایه: 0

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: