آرش امرایی
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه علوم پایه و دروس عمومی
محل تولد: لرستان - كوهدشت
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1392/11/27
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: