ابراهیم قاسمی ورنامخواستی
دانشكده اقتصاد و مدیریت دریا گروه مدیریت اقتصاد و بیمه دریائی
محل تولد: اصفهان - لنجان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1392/08/08
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: