محمد خسروی زاده
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه شیلات
محل تولد: خوزستان - دزفول
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1395/08/01
پایه: 1

تخصص: صیادی و ارزیابی ذخایر آبزیان
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: