نسیم زنگوئی
دانشكده منابع طبیعی دریا گروه شیلات
محل تولد: بوشهر - بوشهر
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1389/01/01
پایه: 1

تخصص: بهداشت و بیماریهای آبزیان
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار: خرمشهر.دانشگاه علوم و فنون دریایی.دانشكده منابع طبیعی. گروه شیلات
پست الکترونیک:
وب سایت: