سید سعید حیاتی
دانشكده مهندسی دریا گروه الكترونیك و مخایرات دریایی
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1400/07/01
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: