مهدی مومی پور
دانشكده منابع طبیعی دریا زمین شناسی
محل تولد: خوزستان - بهبهان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1392/07/01
پایه: 1

تخصص: ژئومورفولوژی- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- زمین شناسی
علایق: ژئومورفولوژی- سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- زمین شناسی

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: