نسیم آل علی
دانشكده مهندسی دریا گروه كشتی سازی
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1392/02/16
پایه: 1

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار: دانشکده مهندسی دریا
پست الکترونیک:
وب سایت: