حكیمه امانی پور
دانشكده منابع طبیعی دریا زمین شناسی
محل تولد: خوزستان - آبادان
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: رسمی آزمایشی
تاریخ استخدام: 1391/11/23
پایه: 0

تخصص:
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: