آرش لركی
دانشكده علوم دریائی و اقیانوسی گروه شیمی دریا
محل تولد: خوزستان - اهواز
مرتبه علمی: استاد یار
وضعیت استخدامی: پیمانی
تاریخ استخدام: 1393/06/15
پایه: 1

تخصص: جداسازی
علایق:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:
پست الکترونیک:
وب سایت: